wtorek, 29 listopad 2016 10:05

 Technikum Ekonomiczne i Elektroniczne nr 23

zawód:

technik ekonomista

Nauka w Technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu absolwenci otrzymują tytuł technika ekonomisty o specjalności: bankowość i finanse, zarządzanie i marketing.
 • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi
 • obliczać wynagrodzenia, wydajność pracy, amortyzację, ubytki, ceny i marże, a także średnie zapasy, wynagrodzenia itd.
 • obliczać i interpretować wskaźniki rotacji, poziomu kosztów, rentowności, zużycia materiałów, narzędzi, wskaźniki struktury majątku i kapitału, zatrudnienia, kosztów, zapasów, sprzedaży itd.
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej
 • zastosować w praktyce programy komputerowe z zakresu księgowości
 • zorganizować pracę własną małych zespołów ludzkich
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

 

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy we wszystkich komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw, banków, instytucji finansowych oraz administracji rządowej i samorządowej.

Możliwość dalszego kształcenia:
Absolwenci mogą podjąć studia wyższe na dowolnym kierunku, ponieważ program kształcenia ogólnego jest taki sam jak w liceum ogólnokształcącym. Umiejętności zdobyte w szkole mogą być rozwijane na studiach licencjackich lub magisterskich.

 

 Technikum Ekonomiczne i Elektroniczne nr 23

zawód:

technik obsługi turystycznej

Nauka w Technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym.Atrakcyjność położenia naszego miasta oraz regionu, posiadane walory turystyczno-krajoznawcze oraz dynamiczny rozwój branży hotelarsko - turystycznej zwiększa zapotrzebowanie na kadry obsługujące sektor turystyki.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu absolwenci otrzymują tytuł technika obsługi turystycznej .

Absolwent potrafi:

 • przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w turystyce
 • prowadzić działalność przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej
 • organizować pracę różnych działów przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne
 • organizować i obsługiwać kongresy, targi, giełdy turystyczne oraz imprezy okolicznościowe
 • przygotowywać oferty usług turystycznych
 • sporządzać umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych
 • udzielać informacji turystycznej
 • prowadzić obsługę klienta biura podróży
 • kalkulować i rozliczać imprezy turystyczne zgodnie z zasadami rachunkowości
 • współpracować z kontrahentami biura podróży
 • posługiwać się mapami geograficznymi i turystycznymi, planami miast oraz rozkładami komunikacyjnymi różnych przewoźników
 • posługiwać się instrumentami marketingu w działalności turystycznej
 • analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny
 • wybierać najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego

 

Absolwent może podjąć pracę przede wszystkim w:

 • biurach podróży, które prowadzą szeroki zakres usług, takich jak turystyka krajowa, zagraniczna - przyjazdowa i wyjazdowa oraz obsługa podróżnicza
 • agencjach turystycznych
 • ośrodkach informacji turystycznej
 • hotelach o wysokim standardzie
 • pensjonatach turystycznych
 • organach administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki
 • branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach
 • podjąć własną działalność gospodarczą.

 

Możliwość dalszego kształcenia:
Absolwenci mogą podjąć studia wyższe na dowolnym kierunku, ponieważ program kształcenia ogólnego jest taki sam jak w liceum ogólnokształcącym. Umiejętności zdobyte w szkole mogą być rozwijane na studiach licencjackich lub magisterskich.

 Technikum Ekonomiczne i Elektroniczne nr 23

zawód:

technik elektronik

Nauka w Technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu absolwenci otrzymują tytuł technika elektronika o specjalności: systemy i sieci komputerowe, automatyka przemysłowa, mechatronika samochodowa, budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii.

Absolwent potrafi:

 • posługiwać się dokumentacją techniczną urządzeń elektronicznych
 • odczytywać schematy ideowe, blokowe i montażowe urządzeń instalacji elektronicznych
 • obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych
 • dokonywać pomiarów technicznych elementów, układów i urządzeń elektronicznych
 • oceniać stan techniczny elementów, układów i urządzeń elektronicznych
 • projektować proste układy elektroniczne
 • projektować układy drukowane
 • montować, uruchamiać oraz testować układy i urządzenia elektroniczne
 • instalować, uruchamiać i testować urządzenia elektroniczne
 • lokalizować oraz usuwać uszkodzenia w układach i urządzeniach elektronicznych
 • posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych, instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych
 • posługiwać się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym
 • sporządzać kalkulację prac montażowych i instalacyjnych
 • organizować i koordynować pracę zespołu

 

Absolwenci mogą podejmować pracę m. in. w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach uruchamiaczy, konserwatorów i kontrolerów jakości, w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne, w placówkach badawczo – rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno – technologicznych, zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych.

Możliwość dalszego kształcenia:
Absolwenci mogą podjąć studia wyższe na dowolnym kierunku, ponieważ program kształcenia ogólnego jest taki sam jak w liceum ogólnokształcącym. Umiejętności zdobyte w szkole mogą być rozwijane na studiach licencjackich lub magisterskich.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 24

zawód:

sprzedawca

Nauka trwa 3 lata. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu absolwenci otrzymują tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie sprzedawca.

Absolwent potrafi:

 • określić zapotrzebowanie na towary, składać zamówienia oraz dokonywać ilościowego i jakościowego odbioru dostaw
 • określać właściwości towarów oraz ich przeznaczenie
 • segregować towary oraz stosować zasady ich przechowywania i rozmieszczania
 • przygotowywać ekspozycję towarów
 • wykonywać czynności związane ze sprzedażą towarów
 • obliczać ceny, marże i podatek VAT oraz dokonywać inkasa należności i odprowadzać utarg
 • obsługiwać sprzęt techniczny
 • dokonywać spisu z natury i obliczać różnice inwentaryzacyjne
 • stosować różne formy promocji towarów
 • przyjmować i rozpatrywać reklamacje zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Absolwent może podjąć pracę m. in. w jako sprzedawca w placówkach handlowych, demonstrator wyrobów, ekspedient w punkcie usługowym, ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej.

Możliwość dalszego kształcenia:
Absolwenci mogą rozwijać umiejętności zdobyte w szkole, podejmując dalszą naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

 Policealne
 zawód:

technik administracji

-