wtorek, 08 listopad 2016 12:44

Informacje o szkole

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 uczniowie mogą się uczyć języka: angielskiego i niemieckiego.

Szkoła kształci w siedmiu zawodach i specjalnościach w sześciu typach szkół młodzieżowych i dla dorosłych, w tym także policealnych.

Szkolenie praktyczne uczniów i słuchaczy odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego, bankach, instytucjach administracji państwowej oraz samorządowej, placówkach handlowych na terenie miasta Krakowa.

Szkoła posiada trzy dobrze wyposażone i stale unowocześniane pracownie informatyczne z dostępem do internetu oraz Szkolne Centrum Informacyjne.

Szkoła posiada salę gimnastyczną.

Młodzież pogłębia swoją wiedzę i rozwija zainteresowania poprzez pracę w kołach przedmiotowych (językowych, matematycznym, geograficzno -turystycznym, historycznym, ekonomiczno-handlowych, elektrotechnicznym).

Wyróżniający się w nauce uczniowie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W ramach SKS są prowadzone zajęcia z siatkówki, koszykówki i piłki nożnej.

W szkole istnieje strzelnica sportowa na broń pneumatyczną (3 stanowiska). Działa koło strzeleckie, uczniowie odnoszą sukcesy w międzyszkolnych zawodach strzeleckich.

Uczniowie mają możliwość aktywnego uczestniczenia w pracach istniejących organizacji i stowarzyszeń, np.: Polskiego Czerwonego Krzyża, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ligi Obrony Kraju.

Uczniowie redagują szkolną gazetkę i przygotowują audycje w szkolnym radiowęźle.

W szkole prowadzone będą bezpłatne zajęcia z technik szybkiego czytania.

Uczniowie spoza Krakowa mogą ubiegać się o miejsce w szkolnym Internacie (31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 4, tel. 12-421-38-44 w. 20).

Szkoła posiada stołówkę.